Honda THANKS DAY CHECK!!!

 

Honda THANKS DAY CHECK!!!

Ayoo c獺c Honda fans 瓊 s廕登 sng 廕暗 ch璽n 廕積 廕【 l廙 n獺o nhi廙t nh廕另 nm 廙 tr廕ξ nghi廙m m廙t cu廙c hnh tr穫nh si礙u th繳 v廙 ch廙 c籀 t廕【 Honda Thanks Day chがa? C羅ng check ngay nh廙疸g c獺i NH廕三 ch廕另 ph獺t ng廕另 c廙吧 s廙 ki廙n l廕吵 ny nh矇:

Mn di廙u hnh xe L廙N NH廕三 2023 h廙奄 h廕雉 em 廕積 tr廕ξ nghi廙m si礙u m瓊n nh瓊n c籀 1-0-2 t廕【 trung t璽m TPHCM.

Cヾ h廙i t廕要 hが廙ng v kh獺m ph獺 r繭 hヾn s廙妾 m廕》h 廙ng cヾ, c繫ng ngh廙 hi廙n 廕【 廙i v廙i c獺c d簷ng s廕τ ph廕姓 m廙i nh廕另 c廙吧 Honda Vi廙t Nam t廙 繫 t繫 廕積 xe ph璽n kh廙i l廙n.

Chがa h廕篙 璽u, c簷n nhi廙u c獺i NH廕三 ang 廙ξ c獺c b廕》 kh獺m ph獺 廕句! C羅ng l礙n ga, nh廕計 h廙i Honda THANKS DAY vo 09.12 ny nha!

-----------------------

Cac trang Facebook chinh thuc cua Cong ty Honda Vie怗t Nam:

1. Thong tin chung cua Cong ty Honda Vie怗t Nam: https://www.facebook.com/HondaVietnam/

2. Co怗ng ong Honda Winner 150: https://www.facebook.com/hondawinner

3. Xe phan khoi lon Honda Vie怗t Nam: https://www.facebook.com/OfficialHondaBigBikeVietnam

4. Thong tin tuyen du怗ng: https://www.facebook.com/HondaVietnam.Careers/

5. Giai ua xe do Honda Vie怗t Nam tai tro怗: https://www.facebook.com/vietnammotorracing

6. 廙 c籀 th礙m th繫ng tin h廙真 穩ch cho ngが廙i s廙 d廙叩g xe m獺y, h瓊y t廕ξ 廙姊g d廙叩g My Honda+ t廕【: http://app.honda.com.vn