Diễu hành hưởng ứng lễ phát động HS-SV nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật về ATGT năm học 2020 - 2021